Initiatief
Zoetermeer Dorp
De website ZoetermeerDorp.nl is een initiatief van de Verenigde Omwonenden Rabobanklocatie Dorp.

De Verenigde Omwonenden Rabobanklocatie Dorp streven naar een herontwikkeling van deze locatie die past bij het karakter van het Dorp met de Dorpsstraat, de Stationsstraat en de Oranjebuurt met het Wilhelminapark.

De gemeente Zoetermeer is al enige jaren bezig om een nieuw bestemmings-plan voor het Dorp te ontwikkelen. Met het nieuwe Bestemmingspan Dorp IV waarover de Raad nog een besluit moet nemen (februari 2009), wil de gemeente de bestaande situatie in het Dorp zoveel mogelijk behouden, continueren en conserveren.

Hierbij streeft de gemeente naar een versterking van de ruimtelijke kwaliteit o.a. door de mogelijke herontwikkeling van een aantal locaties waaronder de Rabobank locatie.

Het karakter van het Dorp met de Stationsstraat en Oranjebuurt wordt door de gemeente omschreven als een villa-achtige wijk, een wijk met vrijstaande huizen en diepe tuinen. Deze diepe tuinen en de onbebouwde groene open ruimten tussen de bebouwing zijn bepalend voor het beeld van de buurt en zijn in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit en belevingswaarde van de buurt. Aldus de gemeente in het Eindverslag Inspraakreacties Voorontwerp bestemmingsplan Dorp IV (gedateerd 31 augustus 2006) in antwoord op de vele reacties van bewoners uit het Dorp op de plannen van de gemeente.

In ditzelfde verslag meldt de gemeente dat ‘geen uitsluitsel gegeven kan worden over een eventueel vertrek van de Rabobank en er evenmin zicht is op een mogelijke herontwikkeling van deze locatie; dientengevolge zijn in het bestemmingsplan de maten van de bestaande bebouwing opgenomen’.

Het Ontwerp bestemmingsplan Dorp IV dat in de zomer 2008 ter inzage heeft gelegen, geeft inderdaad de maten van de bestaande bebouwing van de voormalige Rabobank aan, met als uitzondering de bouwhoogte aan de Oranjelaan welke verruimd is van de bestaande 3 meter naar 6 meter. De maximale bouwhoogte voor het overige bouwvolume is vastgesteld op 13 meter.

Inmiddels is het voormalige Rabobank pand aangekocht door De Wilgen Vastgoed BV uit Rotterdam die op deze locatie een fors volume aan woningen en commerciële ruimten wil realiseren. Een bouwmassa welke de bepalingen uit het Ontwerp bestemmingsplan Dorp IV aanzienlijk overschrijdt. In het plan wordt de bouwhoogte verhoogd naar 15 meter, de diepte aan de zijde van Stationsstraat van 12 naar 22 meter uitgebreid waardoor het achterterrein voor een groot deel wordt bebouwd en de bouwhoogte aan de Oranjelaan oploopt van 6 naar 9 naar 12 naar 15 meter op de hoek.

Dit bouwplan gaat voorbij aan het karakter van het Dorp als beschreven door de gemeente. Het heeft aanzienlijke consequenties voor de woonkwaliteit van de buurt en de omwonenden. Privacy wordt aangetast, bezonning wordt ernstig verminderd (o.a. perceel aan de Bernhardstraat 14 zal een groot deel van het jaar de zon in de achtertuin kwijtraken), parkeeroverlast in geluid en uitlaatgassen neemt toe en de verkeerssituatie aan de Stationsstraat zal als gevolg van het toenemende aantal parkeerbewegingen verslechteren.

Op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. de planvorming voor de voormalige Rabobank locatie. Steunbetuigingen kunt u sturen naar fred@airhead.nl
Zegwaard Molenweg anno 1931
links op de foto het huis wat oorspronkelijk op de Rabobank locatie stond
(bron: Historisch Genootschap Oud Soetermeer)